Pop-up

Nytt bolagsnamn

Promentor Finans AB har lanserat nytt bolagsnamn och går nu under namnet Serafim Finans AB.

FAQ Företagstjänster

Frågor & svar

Fakturaköp

Hur mycket kostar det att sälja en faktura?

Kostnaden för att sälja en faktura beror på flera faktorer så som fakturamottagare, betalningsvillkor och volymer. Kontakta oss för ett prisförslag.

När får jag tillgång till pengarna?

Vi hanterar din faktura direkt efter uppsatt rutin och betalar oftast ut pengarna samma dag. Pengarna har du på kontot samma dag, alternativt dagen efter beroende på vilken bank ni har.

Varför ska jag sälja mina fakturor?

Fakturaköp möjliggör för dig att vara mer flexibel i din verksamhet och du kan ta dig an fler och större jobb. Genom att sälja dina fakturor får du tillgång till likviditet direkt och slipper ligga ute med pengarna under en längre tid.

Måste samtliga fakturor gå via er?

Nej, fakturaköp är en flexibel finansieringslösning och du väljer själv hur stor del av din reskontra som skall finansieras.

Hur fungerar fakturaköp?

Tjänsten innebär att ditt företag får pengar för en faktura innan kunden betalar. Du får pengarna insatta på ditt konto direkt och din kund betalar in till vårt bankgiro. I vår tjänst fakturaköp så ingår betalningsbevakning och automatiska utskick av bokföringsunderlag. Vi erbjuder två olika upplägg för tjänsten fakturaköp, med och utan regress. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vad innebär utan regress?

Regress betyder återköpsansvar. Ett fakturaköpsupplägg utan regress innebär att vi står för den finansiella risken – det innebär att i det fall fakturamottagaren hamnar på obestånd eller inte har tillräckligt med medel att betala så påverkar det inte er.

Vad innebär med regress?

Regress betyder återköpsansvar. Ett fakturaköp med regress innebär att Ni som fakturautställare står hela risken. I det fall fakturamottagaren inte betalar på utsatt kredittid så har ni som bolag en skyldighet att återköpa fordran i sin helhet. Självklart hjälper vi till att fortsätta driva fordran vidare.

Köper ni fakturor mot privatpersoner?

Ja.

Kan ni köpa fakturor mot utländska företag?

Ja.

Kan ni köpa fakturor mot föreningar?

Ja.

Köper ni fakturor avseende RUT/ROT avdrag?

Ja, det gör vi. Du måste dock som vanligt ansöka om avdraget hos Skatteverket.

Hur meddelar jag min kund att jag skall sälja fakturan till Serafim Finans?

Vi informerar din kund om det nya samarbetet i och med att betalningsuppgifterna uppdateras och fakturan förses med en text om att fakturan är överlåten till Serafim Finans. Du kan med fördel även informera din kund om att du avser överlåta fakturan till oss.

Påverkar det min kund att jag säljer fakturan till er?

En såld faktura förses med en information om att fakturan är överlåten till Serafim Finans samt att betalning går till ett nytt bankgiro. I övrigt påverkar det inte din kund att du säljer dina fakturor.

Vad händer om min kund inte betalar?

Vi hjälper alltid till med påminnelse- och inkassoservice. I det fall fordran fortfarande inte blivit betald kan vi hjälpa till med efterbevakning och/eller juridisk hjälp. Beroende på vilket upplägg vi har avtalat så påverkar det er annorlunda. Se (Utan Regress) Se (Med regress)

Vad händer om min kund bestrider fakturan?

Om du och din kund inte kan komma överens kring fakturan måste du återbetala fakturabeloppet till oss.

Måste jag sälja alla mina fakturor?

Vi tillämpar alltid ett fritt upplägg där man själv väljer vilka fakturor man önskar finansiera. Detta ger dig goda möjligheter att på ett smidigt sätt planera din likviditet utefter verksamhetens behov.

Hur ser min faktura ut när jag säljer den?

Fakturan utseende skiljer sig ytterst lite från den grundfaktura du skickar till oss. Fakturarader och övrig information är identiskt och vi applicerar alltid din företagslogga. Det enda vi lägger till är en kort text om att fakturan är överlåten samt uppdaterade betalningsuppgifter.

Hur redovisas försäljning av min faktura?

Vid varje tillfälle som du säljer en faktura till oss skickar vi ut en klientkontoavräkning till dig per e-mail. Avräkningen specificerar samtliga kostnader och moms per faktura och används som bokföringsunderlag för din egna redovisning.

Hur ser ni på att mitt bolag har betalningsanmärkningar?

Vi har förståelse för att likviditeten i vissa fall blir ansträngd och resulterar i betalningsanmärkningar. Hos oss ser vi helheten i affären och väger in övrig information kring din och fakturamottagarens kreditvärdighet.

Finns det någon beloppsgräns på hur stora eller små fakturor som jag kan sälja?


Nej, det finns inga givna beloppsgränser. Fakturans värde måste däremot vara rimlig i relation till fakturamottagarens omsättning och kreditvärdighet.

Kan ni köpa mina förfallna fakturor?


Nej, vi kan inte köpa förfallna fakturor. Vi kan dock hantera din förfallna faktura genom påminnelse- eller inkassoservice.

Hur hanteras icke kreditvärdiga fakturamottagare?

Vi hanterar fakturan genom vår tjänst Fakturaservice. Detta innebär att vi administrerar utskick av faktura samt påminnelse- och inkassohantering och hjälper er driva in utestående kapital.

Fastighetsfinansiering

Kan jag finansiera mitt fastighetsprojekt genom er?

Vi gör en individuell kreditbedömning baserat på återbetalningsförmåga och ställda säkerheter. Kontakta oss för att göra en ansökan eller för att få mer information. Kontakta oss.

Vilken typ av fastigheter kan ni finansiera?

Vi kan finansiera alla former av fastigheter.

Vilka typer av säkerheter godtar ni?

Vanligast är pant i fastighet men även borgen från företrädare, moderbolagsborgen, företagsinteckning etc.

Finansierar ni fastigheter i hela Sverige?

Ja vi finansierar fastigheter i hela landet.

Hur stor del av fastighetens värde belånar ni?

Vi gör en sammantagen bedömning av projektet/fastigheten där vi fokuserar på eget insatt kapital, fastighetens läge samt om fastigheten skall nyttjas för kommersiellt bruk alternativt för privatbostäder. För att få ett utlåtande kring just din fastighet rekommenderas du att kontaktar oss.

Fakturaservice

Hur fungerar fakturaservice?

Tjänsten Fakturaservice är en tjänst som innebär att vi administrerar och betalningsbevakar dina fakturor, från utskick av grundfaktura till påminnelse- och inkassoservice. Denna tjänst frigör tid för dig som företagare och gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Till skillnad från Fakturaköp så får du i denna tjänst pengarna när din kund har betalat oss.

Vad händer om min kund inte betalar?

Vi hjälper alltid till med påminnelse- och inkassoservice. I det fall fordran fortfarande inte blivit betald kan vi hjälpa till med efterbevakning och/eller juridisk hjälp.

Måste samtliga fakturor gå via er?

Nej, du väljer själv vilka fakturor du önskar administrera via oss.

Vilka fakturaformat kan ni hantera?

Vi hanterar idag fakturor per post, e-post, EDI samt SVE-faktura. I det fall man har ett större fakturaflöde kan vi även implementera en filkoppling mellan affärssystemen.

Vad kostar fakturaservice?


Vi tillämpar en individuell prissättning. T.ex. är antalet fakturor avgörande för priset. Kontakta oss.

Företagslån

Vad kostar det att låna hos er?

Vi tillämpar en individuell prissättning och bedömer varje affär för sig. För att vi skall kunna ge dig en skarp offert behöver vi veta mer om ditt behov. Kontakta oss.

Vilka säkerheter kräver ni för lån?

Vi kräver fullgoda säkerheter för de krediter vi ger ut. De vanligaste säkerheterna hos oss är pant i fast egendom, företagsinteckningar, pant i aktier eller personlig borgen.

Hur lång löptid erbjuder ni?

Vi erbjuder lån med varierande löptider, beroende på behov. Kontakta oss för vidare dialog.

Hur mycket kan jag låna?

Vi gör en individuell bedömning som bygger på låntagarens återbetalningsförmåga samt om Ni kan erbjuda fullständiga säkerheter för lånets totala belopp.

Hur ansöker jag om lån?

Vi lyssnar gärna till ditt behov och ser vad vi kan erbjuda dig. Kontakta oss och berätta om ditt behov

Vem kan ansöka om lån?

Vi accepterar låneansökningar från svenska aktiebolag. Kontakta oss och berätta om ditt behov

Inkasso

Hur fungerar inkassoprocessen?

Om du själv skickat ut en faktura som du har svårt att få betalt för så hjälper vi gärna till med Inkassoservice. Det innebär att vi skickar ut ett inkassokrav till din kund med anmodan om betalning inom 8 dagar. Ifall betalning fortfarande uteblir kan vi i samråd med Er skicka en ansökan om betalningsföreläggande.

Vad händer när min kund får inkassokrav?

De mottager ett inkassokrav med anmodan om betalning inom 8 dagar. Ifall betalning fortfarande uteblir kan vi i samråd med Er skicka en ansökan om betalningsföreläggande alternativt hjälpa till med juridisk handläggning vid behov. Kontakta oss om du vill veta mer.

Om min kund bestrider fakturan, kan ni hjälpa mig med ett tvistigt inkassoärende?

Vi erbjuder våra kunder hjälp i den juridiska processen, kontakta oss så berättar vi mer.

Svåra ord

Finansiell exponering

Finansiell exponering är det kapital som du kan förlora när du investerar i en tillgång. Det kallas även för risk.

Kreditprövning

En kreditprövning är en bedömning av en potentiell låntagares möjligheter att betala tillbaka ett sökt lån.

Likviditet

Likviditet är företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Gäldenär

En gäldenär är en juridisk eller fysisk person som har en skuld till någon annan.

Borgensman

Är en person som åtar sig att gå i borgen för en gäldenär. Det innebär att borgensmannen försäkrar långivaren att fullgöra gäldenärens åtagande om gäldenären är oförmögen att betala tillbaka en kredit.

Proprieborgen

Borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Borgenären kan kräva både gäldenären och borgensmannen på skulden direkt efter den förfallit, utan att behöva bevisa gäldenärens obestånd.

Samlimitering

Det är en sammanläggning av krediter för en grupp motparter med inbördes anknytning.

Risk

En risk är möjligheten för en negativ avvikelse från ett förväntat utfall.

Refinansiering

Det betyder att man tar en ny kredit för att återbetala en eller flera andra krediter.

Kredit

En kredit innebär uppskov med betalning till senare tillfälle, lån eller möjlighet att låna.

Obestånd

En oförmåga att betala sin skuld.

Borgenär

En borgenär är en fordringsägare som har en fordran på någon annan där motparten kallas gäldenär.

Solidariskt betalningsansvar

Det är ett gemensamt betalningsansvar. En borgenär kan rikta sitt krav på betalning till vem han/hon vill av dem som är solidariskt ansvariga. Den utvalda personen kan i sin tur kräva resterande att betala av sin skuld till denne.

Limit

En limit är en fastställd gräns för exponering, d.v.s. en låntagare kan inte beviljas fler krediter.

Kapitalbehov

Kapitalbehovet är det kapital som Serafim Finans AB kvantifierar inom ramen för dess process för intern kapital- och likviditetsutvärdering (”IKLU”).

Kärnprimärkapital

Kärnprimärkapital är eget kapital (aktiekapital + reservfond + balanserade vinstmedel + villkorade aktieägartillskott).

Tillväxtfinansiering

Tillväxtfinansiering är när man tar ett nytt lån för att kunna växa verksamheten.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Soliditet

Soliditet är hur stor del av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget.

Villkorat aktieägartillskott

Ett villkorat tillskott lämnas med villkor gentemot övriga aktieägare om att det i framtiden ska betalas tillbaka, förutsatt att det finns tillräckligt med vinstmedel igen i bolaget.

Ovillkorat aktieägartillskott

Ett ovillkorat aktieägartillskott görs av en eller flera aktieägare genom att tillföra kapital utan att sätta upp något villkor mot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka.

Regress

Regress innebär återköpsansvar för såld faktura om den, oavsett anledning, inte betalas inom angiven tid.

Likvidation

Innebär att ett bolag löses upp genom att tillgångarna förvandlas till pengar där skulderna betalas i den mån det går och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna.

Bestriden faktura

En bestriden faktura är när mottagaren av fakturan anser att något är felaktigt på delar eller hela fakturan. Om företagen inte kommer överens görs det upp rättsligt.

Löptid

Löptiden är den avtalade tidsperiod som en kredit skall återbetalas på.

Utdelning

En utdelning är en utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna.

Kreditförsäkring

En kreditförsäkring skyddar finansbolaget mot eventuella kundförluster vid försäljning av en faktura.

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande är en ansökan från en borgenär till Kronofogden om att få tillbaka sina pengar eller egendom.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en anteckning i kreditupplysningsföretagens register om att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid.

Utmätning

Innebär att Kronofogden tar beslut om att en ägodel ska användas för att betala din skuld. Det kan vara utmätning av lön, vilket innebär att pengar dras direkt från inkomsten eller något annat av högre värde, till exempel bostad.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt bevis som skrivs under av låntagare och som visar hur mycket pengar som lånats samt villkoren för lånet.

Klientkonto

Ett klientkonto är en redovisning över en kunds kontohändelser (till exempel köp, avgifter, regresser).

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den årliga räntan där även alla avgifter har räknats med.