Här finns pengarna för växande bolag – och det här vill finansiärerna se

Trots oroliga tider och återhållsamma finansiärer fortsätter många företag att satsa på tillväxt. Hur går det ihop? "Förklaringen är att antalet alternativa finansiärer har ökat. Det gör att det fortfarande finns goda möjligheter att få rätt finansiering, säger Joakim Wiksten, vd på Serafim Finans, som nyligen tecknade ett avtal med Europeiska Investeringsfonden, för att kunna stötta fler företag i svåra tider."

Fortsätt
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Här finns pengarna för växande bolag – och det här vill finansiärerna se</span>

Här finns pengarna för växande bolag – och det här vill finansiärerna se

Trots oroliga tider och återhållsamma finansiärer fortsätter många företag att satsa på tillväxt. Hur går det ihop?
–  Förklaringen är att antalet alternativa finansiärer har ökat. Det gör att det fortfarande finns goda möjligheter att få rätt finansiering, säger Joakim Wiksten, vd på Serafim Finans, som nyligen tecknade ett avtal med Europeiska Investeringsfonden, för att kunna stötta fler företag i svåra tider.

Enligt statistik från SCB ökade företagens investeringar med totalt 1,1 miljarder kronor, 12 procent, under det andra kvartalet 2023. Detta jämfört med årets första kvartal.

“Det visar att det fortfarande finns möjlighet att få finansiering, främst tack vare ökningen av antalet alternativa finansiärer de senaste åren. Men den oroliga omvärlden har gjort att investerare generellt blivit mer försiktiga och selektiva än för något år sedan. Det har lett till att företagsvärderingarna har sjunkit, säger Joakim Wiksten.”

Konferensrum på Serafim Finans huvudkontor i Stockholm

Ytterligare en effekt av de ekonomiskt svåra tiderna är att investerare och finansiärer, nu i större utsträckning än tidigare, efterfrågar lönsamhet och positiva kassaflöden, snarare än tillväxtsiffror.  

“I grunden är det sunt och positivt. Under många år har vi haft en marknad som varit väldigt dopad med i princip obefintliga räntor. Investerare kastade mer eller mindre pengar efter företag i tillväxt, säger Anna Rytterling, affärsområdeschef på Serafim Finans.”

“Nu är läget något annat. Räntorna har gått upp och pengar kostar igen. Det gör att investerare har blivit mer selektiva i sina bedömningar.”

Svåra tider, nya möjligheter

Det rådande ekonomiska läget med försämrade värderingar har inneburit att många företag valt att avvakta med kapitalanskaffning genom nyemissioner.

“Vi ser en ökad efterfrågan på lånefinansiering från denna kundgrupp. Lån kan vara ett bra alternativ för att brygga företagens likviditetsbehov fram till nästa nyemission eller som ett komplement till aktiekapitalet, vilket minskar utspädningseffekten. Vi rekommenderar företag och entreprenörer att, i dessa oroliga tider, etablera relationer med flera potentiella finansiärer. En finansiell partner utanför de stora bankerna är ofta mer flexibel och mindre policystyrd än de stora bankerna, vilket kan vara bra att ha i åtanke, säger Anna Rytterling.”

Det rådande ekonomiska läget med försämrade värderingar har inneburit att många företag valt att avvakta med kapitalanskaffning genom nyemissioner.

“I regel är även beslutsprocesserna kortare hos oss alternativa finansiärer. Dessutom kan vi ofta tillsätta de resurser som behövs för att sätta oss in i och verkligen förstå verksamhetens affärsmodell. Det innebär i sin tur att vi förhoppningsvis kan fatta rätt beslut kring finansieringen, säger Joakim Wiksten.”

“Men säkerställ gärna likviditeten i god tid innan det blir skarpt läge. Det kan vara klokt att ha en extra ”krigskassa” i dessa tider då kreditriskerna och risken för kundförluster ökar. Det kan också möjliggöra en spännande investering.”

EIF-garanti för att stötta fler

Nyligen tecknade Serafim Finans ett avtal på 10 miljoner euro med Europeiska Investeringsfonden, EIF, för att stötta små och medelstora företag med finansiering.

“Tack vare EIF-garantin kommer vi att kunna hjälpa fler svenska företag och industrier som påverkats negativt av den ekonomiska nedgången. Dessutom kan vi förbättra räntevillkoren på de gällande lånen. Det här är startskottet på ett större samarbete med EIF och en viktig del i vårt åtagande att stötta svenska företag och bidra till deras långsiktiga tillväxt och stabilitet, säger Anna Rytterling.”

Never let a good crisis go to waste

Serafim Finans har ett särskilt fokus på att stötta svenska företag som verkar utomlands. Enligt Global Business Climate Survey 2023 går det nämligen bra för de svenska företagen i utlandet – 48 procent uppger att de planerar att göra nya investeringar utomlands under det kommande året.

Trots avmattningen i den globala ekonomin finns med andra ord en optimism som öppnar upp för export. Joakim Wiksten flaggar dock för några utmaningar – betaltiderna är ofta längre och kredit- och valutariskerna högre i dagens marknadsläge.

“Samtidigt finns ett talesätt som beskriver möjligheterna: ”Never let a good crisis go to waste”. Har du en finansieringslösning på plats och är väl kapitaliserad finns med andra ord goda möjligheter att ta marknadsandelar från konkurrenter med sämre förutsättningar.”

Serafim Finans kan samarbeta med olika aktörer såsom EKN för att möjliggöra ännu bättre lösningar till exportbolag.

“Med en factoringlösning kan företag förbättra likviditeten och nyckeltalen, samt minska kredit- och valutarisken. På så vis kan du som företagare i vissa fall erbjuda än längre betaltider till dina kunder och därmed vinna nya viktiga affärer.”

Så säkerställer du finansiering till ditt företag

  • Ha koll på din affärsmodell och hur den kan generera lönsamhet. Identifiera eventuella risker, till exempel kredit- eller valutarisker, och hur ni kan hantera dessa.
  • Se över avtalsstrukturen i bolaget. Vilka möjligheter har leverantörer att öka sina priser och hur kan ni som bolag dela eventuella kostnadsökningar för att bibehålla marginalerna?
  • Säkerställ en god likviditetskontroll. Modellera hur den utvecklas i stressade situationer och planera för hur likviditeten kan stärkas om så behövs. Omförhandla betalvillkoren där det är möjligt.
  • Ha en tydlig och transparent dialog med din finansiär. Se denne som ett bollplank som hjälper dig att hitta lösningar.

Serafim Finans